TIN TỨC » Tin tức chuyên ngành

Một số mẫu báo cáo tham khảo

Một số mẫu báo cáo tham khảo

* Một số mẫu báo cáo của phân hệ quản lý kế tóan

- Phiếu thu

- Phiếu chi

- Ủy nhiệm chi

- Chứng từ hạch tóan

- Sổ theo dõi thu tiền

- Sổ theo dõi chi tiền

- Bảng phân tích tuổi nợ

- Sổ tiền gửi ngân hàng

- Sổ quỹ

- Nhật lý chung

- Bảng theo dõi tổng hợp các khoản phải thu

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Cân đối số phát sinh

- Cân đối kế tóan

* Một số mẫu báo cáo của phân hệ Qủn lý kho hàng:

- Bảng báo giá

- Đơn đặt hàng

- Thống kê theo đơn đặt hàng

- Phiếu đề nghị  mua vật tư

- Đơn mua hàng

- Thống kê theo đơn mua hàng

- Phiếu nhập kho

- Bảng kê hàng nhập chi tiết theo mã hàng

- Bảng kê hàng nhập chi tiết theo nhà cung cấp

- Bảng kê hàng xuất chi tiết theo sổ chứng từ

- Phiếu xuất kho

- Bảng kê hàng xuất chi tiết theo mã hàng

- Bảng kê hàng xuất chi tiết theo khách hàng

- Bảng kê hàng xuất chi tiết theo nhân viên kinh doanh

- Bảng kê hàng xuất chi tiết theo số chứng từ

- Bảng kê tổng hợp nhập xuất tồn

- Thẻ kho...

 

 

 

 

 

 

1