Tư vấn về giải pháp quản lý

Tư vấn về giải pháp quản lý:

 

  • Khảo sát hạ tầng CNTT và tư vấn chọn giải pháp phần cứng và phần mềm phù hợp thực tế của doanh nghiệp.

 

  • Khảo sát quy trình quản lý đang áp dụng tại doanh nghiệp và đề xuất giải pháp tối ưu khi áp dụng phần mềm vào quản lý doanh nghiệp.

 

  • Tư vấn qui trình cài đặt, triển khai ứng dụng và áp dụng thực tế vào công tác quản lý.

 

  • Tư vấn định hướng mở rộng và phát triển hệ thống trong tương lai.