GIẢI PHÁP » MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:


1/Quản lý dịch vụ kiều hối:


- Tiếp nhận hồ sơ từ các đối tác nước ngoài (file excel hoặc từ web), hệ thống hỗ trợ công cụ nhận số liệu từ các file này vào phần mềm.

 

- Quản lý thông tin chi tiết của hồ sơ: người gửi, người nhận, số tiền, ngoại tệ, ghi chú, đối tác, đại lý của đối tác,...

 

- Tạm ứng tiền và phân hồ sơ cho các nhân viên chi trả.

 

- Gửi và nhận danh sách (testkey, tiền) giữa các chi nhánh và trụ sở.

 

- Quản lý chi trả tận nhà và chi trả tại quày.

 

- Quản lý thu đổi ngoại tệ.

 

- Quản lý thu đổi chuyển khoản.

 

- Xác nhận hồ sơ đã chi trả, in hồi báo cho đối tác.

 

- Đối chiếu số dư, hồ sơ tồn và số lượng hồ sơ của từng chi nhánh.

 

- Cho phép thống kê tình hình hồ sơ: đã chi trả, chưa chi trả, hủy, chi nhanh, chi chậm ứng với từng chi nhánh và nhân viên chi trả.

 

2/Quản lý Kế toán tài chính:

 

- Định khoản tự động các giao dịch phát sinh từ: phân hệ kiều hối và tiền lương.

 

- Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi.

 

- Cho phép lập kế hoạch chi và duyệt trước khi chi.

 

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả, công nợ nhân viên

 

- Quản lý tài sản cố định và tự động khấu hao.

 

- Tự động phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.

 

- In hóa đơn đặc thù của Bộ Tài Chính.

 

- Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá.

 

- Phân tích doanh thu, chi phí chi tiết đến từng khoản mục, đối tượng khách hàng, nhân viên, chi nhánh,...vv.

 

- Cho phép thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí. So sánh giữa số kế hoạch và thực tế hoạt động kinh doanh. Cảnh báo khi chi vượt kế hoạch hoặc không cho chi.

 

- Báo cáo tài chính

 

- Báo cáo thuế

 

- Báo cáo quản trị

 

3/Quản lý Nhân sự - Tiền Lương:

 

- Quản lý chi tiết hồ sơ nhân sự

 

- Quản lý hợp đồng lao động

 

- Quản lý quá trình làm việc tại công ty

 

- Quản lý tuyển dụng, đào tạo

 

- Quản lý quyết định: Tăng lương, khen thưởng, kỹ luật, chuyển chức vụ, phòng ban, thôi việc.

 

- Chấm công: tự nhập, lấy từ máy quét (thẻ từ, vân tay), chấm công sản phẩm.

 

- Quản lý ngày phép trong năm, cảnh báo vượt phép.

 

- Tiền lương (cho phép người dùng tự thiết lập công thức tính lương và tự điều chỉnh khi có thay đổi)

 

- Quản lý BHXH, BHYT, BHTN và đoàn phí

 

- Quản lý thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN

 

- Hệ thống báo cáo quản trị nhân sự - tiền lương