GIẢI PHÁP » MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:


1/Quản lý Quan hệ khách hàng:


- Quản lý thông tin khách hàng, quá trình giao dịch và tìm kiếm thông tin khách hàng.

 

Phân loại khách hàng theo: khu vực, nhân viên phụ trách, sản phẩm cung ứng, hình thức giao dịch,...vv.

 

Chăm sóc khách hàng, ý kiến khách hàng.

 

-Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và lập báo giá gửi khách hàng.
 

- Cập nhật thông tin hợp đồng.
 

- Kiểm soát doanh số bán hàng và tính hoa hồng cho từng nhân viên.
 

- Tổng hơp báo cáo và tham chiếu số liệu với các phân hệ chương trình khác: công nợ, doanh thu, biểu đồ phân tích doanh thu,…vv.

 

2/Quản lý Kho hàng:


- Hệ thống quản lý vật tư, hàng hóa tồn kho chi tiết: nhiều kho, nhóm hàng, nhiều ĐVT, quy cách.
 

- Tính giá vốn hàng xuất với nhiều phương pháp tự chọn.
 

- Cho phép thực hiện các nghiệp vụ nhập kho: Nhập mua trong nước, nhập khẩu, nhập do khách hàng trả, nhập đổi hàng, nhập khuyến mãi,…vv. Cho phép nhập hàng theo từng công trình.
 

- Cho phép thực hiện các nghiệp vụ xuất kho: xuất công trình, xuất bán, chuyển nội bộ, xuất trả,…vv. Cho phép nhập hàng theo từng công trình. Hệ thống có thể không cần sử dụng nghiệp vụ xuất kho mà nhập trực tiếp vào công trình.
 

- Cho phép cập nhật hoặc lấy từ excel dữ liệu dự toán ứng với từng hạng mục của công trình. Hệ thống tự cảnh báo khi thực tế xuất kho vượt so với dự toán. So sánh thực tế xuất kho với dự toán ban đầu.
 

- Tổng hợp chi chiết chi phí vật tư theo từng công trình.
 

- Hệ thống tổ chức đầy đủ các báo cáo cần thiết cho quản lý như: Thống kê nhập kho, thống kê xuất kho, tổng hợp nhập xuất tồn, thẻ kho, vật tư sản xuất, …vv.

 

3/Quản lý Kế toán tài chính:


- Nhận và định khoản tự động các giao dịch phát sinh từ: nhập hàng, xuất hàng và tiền lương.
 

- Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi.
 

- Cho phép lập kế hoạch chi và duyệt trước khi chi.
 

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả, phân tích tuổi nợ, cảnh báo đến hạn thanh toán, công nợ nội bộ.
 

- Quản lý tài sản cố định và tự động khấu hao.
 

- Tự động phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.
 

- Tập hợp chi phí chung và riêng cấu hình nên công trình. Tính giá thành chi tiết đến từng công trình.
 

- Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá.
 

- Phân tích doanh thu, chi phí chi tiết đến từng khoản mục, đối tượng khách hàng, nhân viên, chi nhánh,...vv.
 

- Cho phép thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí. So sánh giữa số kế hoạch và thực tế hoạt động kinh doanh. Cảnh báo khi chi vượt kế hoạch hoặc không cho chi.
 

- Báo cáo tài chính.
 

- Báo cáo thuế.
 

- Báo cáo quản trị.
 

- Người dùng tự thiết lập báo cáo trên phần mềm.

 

- Quản lý Nhân sự - Tiền Lương:
 

- Quản lý chi tiết hồ sơ nhân sự
 

- Quản lý hợp đồng lao động, cãnh báo sắp đến hạn ký lại hợp đồng
 

- Quản lý quá trình làm việc của nhân viên tại công ty.
 

- Quản lý tuyển dụng, đào tạo, chi phí đào tạo và cam kết.
 

- Quản lý quyết định: Tăng lương, khen thưởng, kỹ luật, chuyển chức vụ, phòng ban, thôi việc.
 

- Chấm công: tự nhập, lấy từ máy quét (thẻ từ, vân tay), chấm công sản phẩm.
 

- Quản lý ngày phép trong năm, cảnh báo vượt phép.
 

- Tiền lương: cho phép chi trả lương 1 hoặc 2 lần trong tháng, tạm ứng lương, đặc biệt cho phép người dùng tự thiết lập công thức tính lương theo yêu cầu đặc thù của từng danh nghiệp..
 

- Quản lý BHXH, BHYT, BHTN và đoàn phí
 

- Quản lý thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN
 

- Hệ thống báo cáo quản trị nhân sự - tiền lương
 

- Hệ thống tự động kết nối số liệu tiền lương vào phân hệ kế toán.